Search form

Search form

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Living Group Climate in Estonian Prisons and Secure Facilities for Adolescents and Young Adults

Share
Autor: 
G. H. P. van der Helm; V. S. L. van Miert; N. van der Niet
Valdkond: 
Alaealised õigusrikkujad
Kuupäev: 
22.10.2018
Liik: 
Uuring