Kuritegevus Eestis 2020

Laadi alla .xslx

Varavastased kuriteod

Vara vastu suunatud süütegudest tervikpildi saamiseks tuuakse lisaks kuritegudele andmed ka varavastastest väärtegudest, mille puhul on kahju väiksem (alla 200 euro). Varavastaste süütegude koguarv vähenes perioodil 2010–2020 ligi kaks ja pool korda.

Varavastased kuriteod on moodustanud registreeritud kuritegudest suurima osa. Levinuimad varavastased kuriteod on vargused, millele järgnevad kelmused ning omastamised.

Varavastaste kuritegude arv ja osakaal registreeritud kuritegudest on alates 2011. aastast märgatavalt vähenenud. Langus on tingitud eeskätt varguste arvu vähenemisest; enamiku teiste kuriteoliikide puhul trendid nii selged pole olnud. Vargustest veelgi enam on vähenenud röövimiste arv, mida 2020. aastal registreeriti viis korda vähem kui kümme aastat varem.

Probleemsem on olukord mitmesuguste kelmustega, mis üha sagedamini pannakse toime interneti vahendusel; seda kajastab ka arvutikelmuste registreerimise kasv viimastel aastatel.

Ohvriuuringud üldjoontes kinnitavad ametlikust statistikast ilmnevat trendi: võrreldes lõppenud kümnendi algusega oli varguste ohvreid kümnendi lõpupoolel vähem, kuid viimastel aastatel pole olnud selgeid muutusi.

Varavastaste süütegude (väärteod ja kuriteod) koguarv vähenes

Varavastaseid kuritegusid registreeriti

9955

Varavastased kuriteod moodustasid

39%

kõigist kuritegudest

Kuriteod
Väärteod
201020102011201120122012201320132014201420152015201620162017201720182018201920192020202050000400003000020000100000

Registreeritud varavastaste kuritegude ja väärtegude arv

Allikad: justiitsministeerium (kuriteod), politsei- ja piirivalveamet (väärteod)

20102010201120112012201220132013201420142015201520162016201720172018201820192019202020203000024000180001200060000

Registreeritud vargused (kuriteod)

Registreeriti

3529

vargust kauplusest

582

vargust eluruumist

303

vargust sõidukist

Varguseid registreeriti

6863

Raskendavate asjaoludega* varguseid registreeriti

4511

* KarS-i § 199 lg 2 kuriteod, mille puhul esines üks või mitu järgmistest asjaoludest: grupiviisilisus, süstemaatilisus, varem varavastase kuriteo toimepanemine, avalik toimepanemine (ilma vägivallata), sissetungimine, varastatud eseme suur väärtus; varastati narkootikume või nende lähteaineid, tulirelv, laskemoon, lõhkeaine või kiirgusallikas.

Üle poole vargustest pandi toime

kauplustes

Neist ligikaudu 85% olid süstemaatilised vargused (KarS § 199 lg 2 p 9)

Sõidukivarguste arv vähenes

kolmandiku

võrra

Vargustest registreeriti

55%
Harjumaal

12%
Ida-Virumaal

11%
Tartumaal

Erinevaid kelmusi registreeriti

1845, sh

992 kelmust

825 arvutikelmust

14 kindlustuskelmust

9 soodustuskelmust

5 investeerimiskelmust

Vargus kauplusest
Vargus eluruumist
Vargus sõidukist
Sõidukivargus
20202019201820172016201536003600270027001800180090090000

Varguste (kuritegude) arv peamistes toimumiskohtades

Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Röövimisi
registreeriti

113

Ohvriuuring

Eri liiki varguste ohvriks on viimastel aastatel langenud

1–3% küsitletutest

Võrreldes lõppenud kümnendi algusega oli varguste ohvreid kümnendi teisel poolel vähem, kuid langustrend on peatunud ning viimaste aastate erinevused jäävad statistilise vea piiridesse.

Kodust või maakodust*
Autost või auto küljest
Isiklike asjade hulgast
20102010201320132016201620172017201820182019201920202020654321

Varguse ohvriks langenud küsitletute osakaal varguse liigi järgi (%)

* Enne 2019. aastat sõnastus: "Majast, korterist või keldrist"

Politseile on ohvriuuringute andmetel teatatud umbes pooltest vargustest. See näitaja on läbi aastate püsinud samas suurusjärgus, ilma selge trendita.

Pettuse ohvriks langemist kauba või teenuse ostmisel märkis 2020. aastal

15% küsitletutest

(kahel kolmandikul juhtudel oli tegu ostuga internetist)