Kuritegevus Eestis 2020

Laadi alla .xslx

Retsidiivsus

Retsidiivsus tähendab korduvkuritegevust, aga hoolimata lihtsast definitsioonist võidakse selle all mõista erinevaid asju. Antud juhul mõõdame retsidiivsust nende õigusrikkujate hulgas, kelle suhtes aastatel 2015–2018 kriminaalmenetlus otstarbekusest lõpetati, kelle kohus mõistis süüdi või kes vabanesid vanglast. „Kahe aasta retsidiivsusmäär“ näitab inimeste osakaalu, kes niisugusele sündmusele järgnenud kahe aasta jooksul mõisteti jõustunud kohtuotsusega uues kuriteos süüdi.

Retsidiivsus on läbi aastate olnud kõige kõrgem vanglas karistuse lõpuni kandnutel; järgnevad kriminaalhooldusele suunatud ja rahalise karistuse saanud isikud. Madalaim on retsidiivsus olnud neil, kelle suhtes kriminaalmenetlus otstarbekusest lõpetati (avaliku menetlushuvi puudumise, leppimise või alaealiste komisjoni saatmise tõttu).

Varasema kuriteo liiki arvestades on kõige kõrgem olnud varavastase kuriteo eest karistatud inimeste retsidiivsus, kes ka kõige tõenäolisemalt panevad uuesti toime sama liiki kuriteo. Raske isikuvastase kuriteo eest karistatute retsidiivsus (jättes arvestusest välja kehalise väärkohtlemise) on olnud suhteliselt väike.

Kahe aasta retsidiivsusmäär süüdimõistva kohtuotsuse alusel:

16%

kokku*

29%

vanglast vabanenutel

* Õigusrikkujad, kelle suhtes 2018. aastal kriminaalmenetlus otstarbekusest lõpetati, kelle kohus mõistis süüdi või kes vabanesid vanglast

2017
2018
Avaliku menetlushuvipuudumineLeppimineAlaealiste komisjonisaatmineÜKT kriminaalmenetluselõpetamiselTingimisi vangistus(KarS § 73 lg 1)Rahaline karistusElektrooniline valve(vabanemise järel)ŠokivangistusTingimisi vangistuskäitumiskontrolligaTingimisi ennetähtaegnevabastamineÜKT vangistuse asemelVanglas karistuseärakandmine50%50%40%40%30%30%20%20%10%10%

Eri rühmade kahe aasta retsidiivsusmäär süüdimõistva kohtuotsuse alusel (%)

Kahe aasta retsidiivsusmäär inimestel, kelle suhtes kriminaalmenetlus 2018. aastal otstarbekusest lõpetati (v.a KrMS § 203):

7%

2015
2016
2017
2018
Alaealiste komisjonisaatmineAlaealiste komisjoni saatmineAvaliku menetlushuvipuudumineAvaliku menetlushuvi puudumineLeppimineLeppimine16%12%8%4%0%

Kahe aasta retsidiivsusmäär menetluse lõpetamise aluse järgi (%)

2015
2016
2017
2018
RahalinekaristusRahaline karistusTingimisi vangistus(KarS § 73 lg 1)Tingimisi vangistus (KarS § 73 lg 1)Tingimisi vangistuskäitumiskontrolliga(KarS § 74 lg 1)Tingimisi vangistus käitumiskontrolliga (KarS § 74 lg 1)30%24%18%12%6%0%

Kahe aasta retsidiivsusmäär mõistetud karistuse liigi järgi (%)

Kahe aasta retsidiivsusmäär 2018. aastal rahalise karistusega ja tingimisi vangistusega (kokku) karistatud isikute puhul:

16%

Kahe aasta retsidiivsusmäär 2018. aastal vanglast vabanenud süüdimõistetute puhul:

29%

2015
2016
2017
2018
ŠokivangistusŠokivangistusElektroonilisevalve allamääramineElektroonilise valve alla määramineTingimisiennetähtaegnevabastamineTingimisi ennetähtaegne vabastamineKaristuseärakandmineKaristuse ärakandmine50%40%30%20%10%0%

Kahe aasta retsidiivsusmäär vanglast vabanemise viisi järgi (%)

2015
2016
2017
2018
Avaliku menetlushuvipuudumineAvaliku menetlushuvi puudumineLeppimineLeppimine15%12%9%6%3%0%

Vägivallakuriteo toime pannud isikute kahe aasta retsidiivsusmäär menetluse lõpetamise aluse järgi (%)

Kahe aasta retsidiivsusmäär vägivallakuriteo toime pannud isikute puhul, kelle suhtes menetlus 2018. aastal otstarbekusest lõpetati (olenemata uue kuriteo liigist):

8%

Kahe aasta retsidiivsusmäär varavastase kuriteo eest 2018. aastal rahalise karistusega ja tingimisi vangistusega (kokku) karistatud isikute puhul, olenemata uue kuriteo liigist:

25%

2015
2016
2017
2018
JoobesjuhtimineJoobes juhtimineNarkokuriteguNarkokuriteguVaravastanekuriteguVaravastane kuriteguVägivaldVägivaldMuud liikikuriteguMuud liiki kuritegu30%24%18%12%6%0%

Kahe aasta retsidiivsusmäär toime pandud kuriteo liigi järgi (rahalise karistusega ja tingimisi vangistusega karistatud kokku; olenemata uue kuriteo liigist, %)

Rahaline karistus
Tingimisi vangistus (KarS § 73 lg 1)
Tingimisi vangistus käitumiskontrolliga (KarS § 74 lg 1)
JoobesjuhtimineJoobes juhtimineNarkokuriteguNarkokuriteguVaravastanekuriteguVaravastane kuriteguVägivaldVägivaldMuud liikikuriteguMuud liiki kuritegu40%30%20%10%0%

Kahe aasta retsidiivsusmäär toime pandud kuriteo ja selle eest mõistetud karistuse liigi järgi, 2018 (olenemata uue kuriteo liigist; %)

Paljude kuriteoliikide puhul (vägivald, vargused, joobes juhtimine jt) on retsidiivsuse peamiseks riskiteguriks alkoholi- või narkosõltuvus. Sellega seotud riskide vähendamiseks määratakse sageli käitumiskontroll, mis süüdlase nõusolekul võib sisaldada ka ravikohustust.

Kahe aasta retsidiivsusmäär varavastase kuriteo eest karistust kandnud ja 2018. aastal vanglast vabanenud isikute puhul, olenemata uue kuriteo liigist:

47%

2015
2016
2017
2018
JoobesjuhtimineJoobes juhtimineNarkokuriteguNarkokuriteguVaravastanekuriteguVaravastane kuriteguVägivaldVägivaldMuud liikikuriteguMuud liiki kuritegu60%50%40%30%20%10%0%

Vanglast vabanenute kahe aasta retsidiivsusmäär toime pandud kuriteo liigi järgi (olenemata uue kuriteo liigist, %)

Varavastase kuriteo eest vanglas viibinute retsidiivsusmäär vabanemise viisi järgi (2018):

58%

karistuse ärakandmine

37%

tingimisi ennetähtaegne vabastamine

24%

elektroonilise valve alla määramine

13%

šokivangistus

2016
2017
2018
Tugiteenusele suunatudTugiteenusele suunatudVanglas karistuseära kandnudVanglas karistuse ära kandnud50%40%30%20%10%0%

Vanglast vabanemise järel tugiteenust kasutanute ja vanglas karistuse lõpuni kandnute kahe aasta retsidiivsusmäär süüdimõistva kohtuotsuse alusel (%)

Vanglast vabanemise järel tugiteenust kasutanute kahe aasta retsidiivsusmäär (2018):

33%

Vanglast vabanemise järel vähemalt 9 kuud tugiteenusel viibinute retsidiivsus on olnud väiksem kui teenust lühemalt kasutanutel.

Kahe aasta retsidiivsusmäär süüdimõistva kohtuotsuse alusel (2015–2018 keskmine):

41%

nende hulgas, kes olid tugiteenusel vähem kui 9 kuud

31%

nende hulgas, kes olid tugiteenusel vähemalt 9 kuud