Kuritegevus Eestis 2020

Laadi alla .xslx

Kuriteoohvrid

Viimasel kahel aastal on ohvriuuringu andmetel ohvriks langenuid 5% küsitletutest.

Ohvriabitöötajad nõustasid 2020. aastal 10 400 korral. Uusi kannatanuid jõudis ohvriabini 4140, neist pea iga seitsmes oli laps. Võrreldes 2019. aastaga oli uusi kannatanuid 8% vähem. Ohvriabini jõudvatest kannatanutest kolm neljandikku on naised ning üks neljandik mehed. Kriisiabitelefoni kõnedest 22% olid seotud perevägivallaga, ohvriabini jõudnud uutest kannatanutest aga 75%.

Politsei, prokuratuuri, kohtute ning sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kohta tagasisidet andnud kannatanutest keskmiselt on 41% rahul sellega, kuidas asutused nende abistamisega hakkama said (vt ülevaade oktoober 2019 – oktoober 2020 tagasisidet andnute hinnangutest siit).

Ohvriuuringu andmetel langes 2020. aastal kuriteo ohvriks

5% küsitletutest

Vägivaldse ründe ohvriks langes

1% küsitletutest

Vägivallaga ähvardamise ohvriks langes

3% küsitletutest

2017
2018
2019
2020
Uusi juhtumeidUusi juhtumeidUusi kannatanuidUusi kannatanuid500040003000200010000

Uued juhtumid ohvriabis

Ohvriabini jõudis

4140

juhtumit

Neist 3/4 oli seotud lähisuhtevägivallaga

Ohvriabitöötajad viisid läbi

10 400

nõustamist

2017
2018
2019
2020
NaineNaineMeesMees3600270018009000

Uued juhtumid ohvriabis soo järgi*

* Kannatanu sugu pole teada ca 2% juhtudel

Ohvriabini jõudis

4476

kannatanut

75% naissoost

25% meessoost

Keskmine ühe juhtumiga seotud ohvrite arv:

Kõige enam esindatud vanuserühm ohvriabi poole pöördunud kannatanute seas:

36-45-aastased

Naiste tugikeskustesse pöördus

2153 naist

2017
2018
2019
2020
Alla 18Alla 1818-2518-2526-3526-3536-4536-4546-5546-5556-6556-65Üle 65Üle 6510008006004002000

Uued juhtumid ohvriabis vanuse järgi*

* Kannatanu vanus pole teada 3–5% juhtudel

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse (SAK) pöördujad:

128

4

Kõige noorem kannatanu oli

Kõige vanem kannatanu oli

Politsei saatel pöördus SAK-i

50%

abivajajatest

Kokku kriisitelefoni nõustamiskordi

4657, sh

733 nõustamist veebi teel

1011 pöördumist perevägivalla tõttu

Kriisitelefoni nõustamistest moodustasid pöördumised perevägivalla tõttu

22%

Kuriteoohvritele maksti riiklikku hüvitist

117 718

eurot

Riiklikku hüvitist maksti

108 kuriteoohvrile

Kuriteos kannatanute tagasiside

Jäin rahule
Ei jäänud rahule
Ei oska öelda
KeskmineKeskminePolitseiPolitseiProkuratuurProkuratuurKohusKohusOhvriabiOhvriabi100806040200

Kannatanute üldhinnang asutuse tööle (%)

Kannatanutest jäi asutuse tööga rahule

41%

Tagasisidet andis

141

kannatanut, sh

64 politseile

38 prokuratuurile

16 kohtule

23 ohvriabile

JÄIN RAHULEASUTUSE TÖÖGA(üldine rahulolu)Minuga suheldiviisakaltMulle selgitati kõikearusaadavalt japiisavaltTundsin ennastasutusega suheldesturvaliseltToimingud tehtikiirestiSain piisavalt vajalikkutugeMinuga suheldiempaatiliselt jahinnanguid andmataTunnen, et juhtumsai minu seisukohastlahendatudMulle selgitatitekkinud kahjudehüvitamise võimalusiMulle selgitati, kuidasmenetlusega tekkivadkulud hüvitatakseJuhtum lahenes minuhinnangul õiglaselt80%80%60%60%40%40%20%20%0%0%

Rahulolu kannatanute hea kohtlemise kriteeriumide kaupa (%; „jah“ vastanute osakaal kõigi asutuste kohta tagasiside andnutest)

Pöördumise põhjus

35%

lähisuhtevägivald

26%

muu füüsiline vägivald

14%

varavastane kuritegu

6%

seksuaalvägivald

2%

küberkuritegu

9%

muu