Kuritegevus Eestis 2020

Kriminaalhooldus

Laadi alla .xslx

Kriminaalhooldusel oli 2020. aasta lõpul

3851

isikut

Kriminaalhooldusaluste arv langes aasta jooksul

201020102011201120122012201320132014201420152015201620162017201720182018201920192020202080006000400020000

Kriminaalhooldusaluste arv (kordumatud isikud) aasta lõpu seisuga

19001900152015201140114076076038038000Käitumiskontroll (KarS § 74 lg 1)Käitumiskontroll (šokivangistus)KarS üldkasulik tööKäitumiskontroll (vanglast tingimisi vabastatud)Väärteo üldkasulik tööKrMS üldkasulik tööKäitumiskontroll (mõjutusvahend)Elektrooniline valve (vahistamine)Käitumiskontroll (karistusjärgne)Kohtueelne ettekanneElektrooniline valve (lühiajalise vangistuse asemel)KarS sõltuvusraviElektrooniline valve (lähenemiskeeld)

Kriminaalhooldusalused sihtrühmade kaupa 2020. aasta lõpul

Kriminaalhoolduses võeti 2020. aastal täitmiseks

5442

juhtumit ja kriminaalhooldus lõppes aasta jooksul 5821 juhtumi puhul.

Kokku oli 2020. aasta lõpul kriminaalhoolduses avatud

3943

toimikut
(mõnel isikul mitu toimikut)

Arvele
Arvelt maha
KOKKUElektrooniline valve(lühiajalise vangistuseasemel)Elektrooniline valve(lähenemiskeeld)KarS sõltuvusraviKäitumiskontroll(karistusjärgne)Elektrooniline valve(vahistamine)Käitumiskontroll(mõjutusvahend)Käitumiskontroll(šokivangistus)KrMS üldkasulik tööKäitumiskontroll(vanglast tingimisivabastatud)KarS üldkasulik tööKäitumiskontroll(KarS § 74 lg 1)Väärteo üldkasulik tööKohtueelne ettekanne

Kriminaalhooldusaluste arvele võtmise ja arvelt maha võtmise alused

Absoluutarvudes vähenes aasta jooksul kõige enam üldkasuliku töö kohustusega süüdimõistetute arv ja kasvas šokivangistuse käitumiskontrolliga arvele võetud isikute arv, mis on sarnane muutus võrreldes 2019. aastaga.

Kriminaalhooldusaluste koosseis 2020. aasta lõpul (%)

Võrreldes vangidega on kriminaalhooldusaluste seas suhteliselt enam naisi, Eesti kodanikke ja noori.

Vangide seas on vastavalt suhteliselt rohkem mehi, Eesti kodakondsuseta ja eakamaid isikuid.

Kohus võib kriminaalhooldusalustele määrata käitumiskontrolli kohustusi. Enam levinud kohustused on seotud sõltuvusainete kuritarvitamisest tingitud riskide maandamisega. Need jagunevad olemuselt alkoholi või narkootiliste ainete tarbimist keelavateks kohustuseks või kohustuseks midagi teha (osaleda sõltuvusravil, sotsiaalprogrammis).

2019
2020
ÜHE VÕI MITMEKOHUSTUSEGAMitte tarvitada alkoholiOsaledasotsiaalabiprogrammisMitte omada võitarvitada narkootilisi võipsühhotroopseid aineidAlluda ravile eelnevalnõusolekulLeida töökoht, omandadaüldharidus või erialamääratud ajaksElektrooniline valveMitte viibida kohtumääratud paikades egasuhelda kohtu määratudisikutegaIsiku enda võetudlisakohustus, mille kohuson kinnitanudHeastada tekitatud kahjuMuud kohustused3500350028002800210021001400140070070000

Kriminaalhooldusalustele määratud lisakohustused KarS § 75 lõike 2 kohaselt (isik võib korduda lisakohustuse eri liikides)

KarS § 69
KrMS § 202
VTMS § 207 ¹
201620162017201720182018201920192020202010008006004002000

ÜKT tegijate arv aasta lõpu seisuga

KarS § 69 alusel määratud ÜKT tundide arvu mediaan oli 420 ja aritmeetiline keskmine 445, mis vastab ligikaudu ühe aasta ja kolme kuu pikkusele vangistusele.

Üldkasulikku tööd (ÜKT) tegi 2020. aasta lõpul

915

isikut, mida on täpselt 200 võrra vähem, kui aasta varem.

KrMS § 202 alusel määratud ÜKT tundide arvu mediaan ja aritmeetiline keskmine olid vastavalt 60 ja 70 tundi.

VTMS § 2071 alusel sooritatavate ÜKT tundide aritmeetiline keskmine oli 11 tundi.

2020. aastal määrati elektroonilise valve alla

305

kriminaalhooldusalust

312

2019

389

2018

326

2017

277

2016

Vanglast tingimisi enne tähtaega vabastatud
Käitumiskontrolli tingimusena
Vahistamise asendamisena
Lühiajalise vangistuse asemel
Lähenemiskeelu tingimusena
2020201920182017201640040030030020020010010000

Elektroonilise valve alla aasta jooksul määratud isikute arv

201320132014201420152015201620162017201720182018201920192020202080%60%40%20%0%

Pärast vangistust kontrollitavate kriminaalhooldusaluste osakaal süüdi mõistetud vangide koguarvust (aasta lõpul)

Vangide arv
Kriminaalhooldusaluste arv
201020102011201120122012201320132014201420152015201620162017201720182018201920192020202080006000400020000

Vangide ja kriminaalhooldusaluste arvu võrdlus