Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kriminoloogiaalaste üliõpilastööde esseekonkurss 2017

PrintPDF Jaga

 

Kriminoloogiaalaste esseekonkursi statuut 2017

Konkursi eesmärk

 

 1. Esseekonkursi eesmärk on edendada kriminoloogiat, kriminaalpoliitikat, karistusõigust ja kriminaalmenetlusõigust puudutavat teadus- ja arendustegevust ning tunnustada parimaid üliõpilasi ja läbi selle luua avaliku ja teadmuspõhist diskussionni kriminaalpoliitika kujundamiseks.

 

Selleks:

 • kaasatakse teadus- ja arendusasutusi kriminaalpoliitika kujundamisse;
 • soodustatakse koostööd teadusasutuste ja praktikute vahel;
 • innustatakse üliõpilasi uurima kriminoloogiaga seotud teemasid;
 • avaldatakse tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilastele.


Osalemise tingimused

 

 1. Konkursil võivad osaleda kõik üliõpilased, kelle doktori-, magistri-, bakalaureuse-, diplomitöö või publikatsioon (edaspidi üliõpilastöö) keskendub kriminaalpoliitika sotsioloogilistele, õiguslikele, majanduslikele või muudele aspektidele, kuritegevuse õiguslikele küsimustele või kriminaalse käitumise uurimisele, sõltumata üliõpilase õpitavast erialast. Kursusetöödel põhinevad esseed konkursile ei kvalifitseeru.

 

 1. Konkursile esitatav essee peab põhinema üliõpilastööl ja vastama järgmistele tingimustele:
  1. üliõpilastöö on kaitstud või avaldatud konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal;
  2. essee peab olema individuaalne;
  3. konkursile ei või esitada esseed, mis põhineb juba varem konkursile esitatud üliõpilastööl;
  4. üliõpilane saab konkursile esitada vaid ühe essee;
  5. üliõpilastöö, mis on konkursile esitatud essee aluseks, vastab teadustööle akadeemilisest tavast lähtudes esitatavatele sisulistele ja vormistamisnõuetele;

 

 1. Essee esitajalt ootame järgmisi dokumente:
  1. Konkursil osalemise avaldus Word- või PDF-formaadis, milles märgitakse
 1. Esseed koos nõutavate dokumentidega saab esitada Justiitsministeeriumile kuni 20. november  2017 elektroonilisel kujul (e-post: konkurss@just.ee).

 

 1. Essee esitab konkursile töö autor.

 
 

 

 

Hindamise kord ja kriteeriumid
 

 1. Esseede hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjon, mille koosseisu kuuluvad valitsusasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning haridus- ja teadusasutuste esindajad ja vajadusel teised kriminaalpoliitika eksperdid.
  1. Hindamiskomisjoni liikmed ning komisjoni töökord kinnitatakse justiitsministri käskkirjaga.
  2. Komisjoni liikmete arv sõltub konkursile esitatud tööde arvust.
  3. Komisjoni liige ei osale tema poolt juhendatud või retsenseeritud tööde hindamisel või kui muul põhjusel ei ole komisjoni liige erapooletu.

 

 1. Iga esseed hindab vähemalt kaks hindajat.

 

 1. Hindamiskomisjon lähtub hindamisel allpool toodud kriteeriumitest:

 

 1. Rakendatavus – essee tulemused on praktiliselt kasutatavad Eesti kriminaalpoliitika kujundamisel või elluviimisel ning need võivad mõjutada kriminaalpoliitika arengut ja kuritegevuse vähendamist;
 2. Olulisus – essee on otseselt seotud kriminaalpoliitikaga ning kuritegevuse vähendamise sotsioloogiliste, õiguslike, majanduslike või muude aspektidega ning töös toodud järeldused annavad olulise panuse kuritegevusega seotud nähtuste mõistmisse ning kriminaalpoliitika kujundamisse;
 3. Uuenduslikkus – essees on kirjeldatud innovaatilisi lähenemisi kriminoloogiliste nähtuste mõistmiseks ja mõtestamiseks, essee on uudne ja autor oskuslikult sidunud erinevate valdkondade teadmisi, selgitamaks kriminaalpoliitikas toimuvat;

 

 1. Komisjonil on õigus küsida essee esitajalt asjassepuutuvat üliõpilastööd ning juhendajate ja retsensentide arvamust.

 

 1. Komisjon võib töid hinnata erinevates kategooriates, näiteks eraldi doktori-, magistri- ja bakalaureusetöödel põhinevaid esseesid. Samuti on komisjonil õigus teha esseede paremusjärjestus või anda välja kohad, märkides nii ära essee taseme teistega võrreldes.

 

Võitjate väljakuulutamine ja tunnustamine

 

 1. Justiitsminister kuulutab parimad esseed välja 2017. aasta lõpuks.

 

 1. Parimad esseed avalikustatakse justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika veebilehel http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/uliopilastoode-konkurss/2017-konkurss

 

 1. Justiitsministeerium premeerib konkursil osalejaid rahalise auhinnaga. Konkursi auhinnafond on kokku 3000 eurot.

 


Konkursist teavitamine

 

 1. Teade konkursi väljakuulutamise ja tingimuste kohta avaldatakse justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika veebilehel http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/uliopilastoode-konkurss/2017-konkurss. Lisateavet konkursi kohta annab justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalitus.

 

 1. Lisainfot konkursi tingimuste kohta saab aadressilt konkurss@just.ee või telefonil 620 8178.