Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Justiitsministeeriumi soovitused teemavalikul

PrintPDF Jaga

Järgmine tudengitööde konkurss kuulutatakse välja  2017. aasta septembris, kuhu ootame nii 2016. kui ka 2017. aastal kaitstud töid.

2016. aasta sügisel julgustame aga kõiki tudengeid osalema kriminaalpoliitikat puudutaval esseekonkursil: www.kriminaalpoliitika.ee/esseekonkurss 

Julgustame tegema tudengitöid (diplomi-, bakalaureuse-, magistritööd ning publikatsioonid) järgmistel (või nendega seonduvatel) teemadel:

ÕIGUSTEADUS

 • Eesti vastavus Euroopa vanglareeglitele ja muudele vangistuse tingimusi puudutavatele rahvusvahelistele soovitustele
 • Restoratiivõigus ja selle põhimõtete kasutamine ja laiendamise võimalused Eesti kriminaalõiguses
 • Riigiõigusabi kvaliteet kriminaalmenetluses
 • Vangistuse täideviimist puudutavad kaebused halduskohtus
 • Vahistamise põhjendatuse kontroll ja selle tulemused
 • Õigeksmõistmise põhjused
 • Seksi ostmise kriminaliseerimine
 • Protseduraalne õigus
 • Hoiatuse kasutamine väärteomenetluses
 • Kannatanute õigused 
 • Protseduuriõigus (procedural justice)

 

SOTSIOLOOGIA

 • Perevägivald
 • Suitsiidid vanglas
 • Kuriteoennetuse paradigmad Eestis
 • Keelatud esemed ja suhted vanglas
 • Turistid kuritegude ohvritena Tallinnas

 

PSÜHHOLOOGIA

 • Psühholoogi töö vanglas
 • Vangistuse psühholoogiline mõju (nt noortele, naistele jm erisihtgruppidele)
 • Üksikvangistuse psühholoogiline mõju
 • Noorte kuritegevus kui arenguline nähtus
 • Kriminaalhooldusprogrammide tulemuslikkus teadmiste, hoiakute ja käitumise muutmisel

 

 

  SOTSIAALTÖÖ

  • Tõenduspõhisus töös süütegusid toimepannud noortega
  • Kriminaalhooldaja kutseidentiteedi muutumine Eestis
  • Kriminaalhooldaja kui sotsiaaltöötaja
  • Vanglasotsiaaltöö
  • Võrgustikutöö perevägivalla juhtumite lahendamisel
  • Kohaliku omavalitsuse tegevus vanglast vabanenud inimese toetamisel
  • Lastekaitse töö perevägivalla juhtumite lahendamisel
  • Juhtumikorraldus ja koostöö teiste asutustega lastekaitsetöös (alaealiste õigusrikkujatega tegelemisel)

   

  RIIGITEADUSED, AVALIK HALDUS, POLITOLOOGIA

  • Poliitika kujundamise protsess kriminaalpoliitika näitel
  • Poliitika kujundamise areenid kriminaalpoliitikas
  • Vanglateenistuse juhtimismudel

   

  MEEDIA

  • Kurjategija ja ohvri kujutamine uudistes, politseisaadetes
  • Politsei, prokuratuuri, kohtu ja vangla meediatöö
  • Politsei avalike suhete sõnumite diskursus 2004-2014
  • Kuritegevuse kajastamine meedias

   

  TERVISETEADUSED

  • Alkoholiravi arendamise võimalused Eestis
  • Alkoholismi- ja narkomaaniaravi vanglates ning karistuse alternatiivina
  • Kinnipeetavate terviseriskid
  • Kinnipeetavate vaimne tervis
  • Sundravi korraldus ja tulemuslikkus 

   

  HARIDUS, KASVATUSTEADUS

  • Vägivallaennetus koolis
  • Koolivägivalla ja/või -kiusamise ulatus Eesti koolides
  • Hariduskorraldus vanglas
  • Vanglahariduse sisu

   

  KORREKTSIOON

  • Vangla personali ja kinnipeetava suhtlemiskultuur
  • Vanglakliima
  • Suitsiidid ja enesevigastamine vangistuses
  • Vangla sisekorraeeskirjade võrdlevad uuringud teiste riikidega
  • Vangivormi kasutamine Eestis ja mujal
  • Täiendavate julgeoluekumeetmete kasutamine
  • Vägivallaennetus vanglas

   

  POLITSEIÕPE

  • Politsei käitumine ja taktika kui tegur politseivastase vägivalla ennetamisel ja põhjustamisel
  • Kaebused ülemäärase jõu kasutamise kohta politsei poolt
  • Patrulli tegevus perevägivalla sündmuskohal
  • Kogukonnapolitsei mudelid ning rakendused Eestis
  • Turistidevastane kuritegevus Tallinnas ja teistes linnades
  • Hoiakud ja suhtlemiskultuur politseis
  • Politsei poolt rakendatavate ja rahastatavate ennetustegevuste tulemuslikkus

   

  AJALUGU

  • Kuritegevus Eestis 1920-1940
  • Korruptsioon Eestis 1920-1940
  • Karistuspoliitika ja karistusalternatiivide süsteem Eestis 1920-1940
  • Vangide arv ja vangistustingimused Eesti territooriumil 
  • Kuritegevus Eestis Nõukogude okupatsiooni ajal

   

   

  Häid töid, mis on valminud nimetatud valdkondades, ootame kandideerima ka regulaareselt korraldataval tudengitööde konkursil.

  Varasemad konkursid: